Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADD-ON.TV, GEVESTIGD TE 6096 AJ GRATHEM AAN DE DORPSTRAAT 10.

Add-on.tv is een activiteit van V. Rommelaars, h.o.d.n. Hostplek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53983629.

Add-on.tv biedt aan derden advertentieruimte aan binnen een door Add-on.tv daartoe gecreëerd netwerk van beeldschermen in openbare en semi openbare ruimten.

Artikel 1  Definities en toepasselijke voorwaarden

1.1.  In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van Add-on.tv (hierna: “Add-on.tv”) gelden de volgende definities:

1.   Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Add-on.tv aanbiedingen ontvangt of met Add-on.tv overeenkomsten sluit.

2.   Partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Add-on.tv aanbiedingen ontvangt of met Add-on.tv overeenkomsten sluit strekkende tot het beschikbaar stellen van (faciliteiten voor) advertentieruimte als hierna bedoeld.

3.   Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Add-on.tv en de Klant en/of Partner tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.

4.   Directe Schade: schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de op basis van de Overeenkomst tussen de Klant en Add-on.tv bepaalde advertentieruimte, alsmede zaakschade aan eigendommen van de Partner als gevolg van door Add-on.tv bij deze partner geplaatste beeldschermen en/of geïnstalleerde zaken inclusief onderdelen en/of toebehoren hiervan;

5.   Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, immateriële schade (“smartengeld”), schade als gevolg van, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant en/of Partner, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

6.   Consument: de Klant en/of Partner, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Add-on.tv een aanbieding ontvangt of met Add-on.tv een Overeenkomst sluit.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Add-on.tv, met name voor tussen Add-on.tv en de Klant gesloten Overeenkomsten tot opdracht, waaronder het beschikbaar stellen van advertentieruimte zoals hierna bedoeld en/of het geven van advies in dezen en/of het ontwerpen van advertenties, doch niet daartoe beperkt. In geval van een overeenkomst op afstand  met een Consument prevaleert het bepaalde in artikel 13 tot en met 15 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in deze artikel.

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Add-on.tv.

1.4. Het door de Klant en/of Partner vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Add-on.tv als zoda­nig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant schrif­telijk zijn nieuwe adres heeft mede­ge­deeld.

Artikel 2  Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst; intellectuele eigendomsrechten

2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van Add-on.tv geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Add-on.tv (waaronder begrepen een bevestiging per e-mail), of indien Add-on.tv uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant en/of Partner, heeft Add-on.tv het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De bij een aanbieding door Add-on.tv verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, logo’s, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige docu­menta­tie, zijn informatief en geven slechts een algeme­ne weergave.

De door Add-on.tv bij een aanbieding of het aangaan van de Overeenkomst aangeduide advertentielocaties en/of frequenties worden aangegeven op basis van de op dat moment bestaande locaties c.q. beschikbare schermen en advertentieruimte. Een en ander is slechts ter indicatie.

2.3. Indien de Klant en/of Partner bij Add-on.tv mondeling of per telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/op­dracht door Add-on.tv aan de Klant en/of Partner verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij deze onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdracht­beves­ti­ging kenbaar maakt.

2.4. Indien de Klant en/of Partner van Add-on.tv via de daartoe door Add-on.tv ingerichte website een bestelling plaatst en/of opdracht verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Klant en/of Partner de verschillende stappen van het bestel en/of opdracht traject op deze website doorloopt en de bestelling en/of opdracht bevestigt.

2.5. De Klant en/of Partner is steeds zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze invoeren van de vereiste gegevens, het uploaden van (advertentie) bestanden en het controleren van een en ander. Add-on.tv mag zonder andersluidend bericht van de Klant en/of Partner uitgaan van de door deze aangeleverde gegevens en bestanden.

Het voorgaande geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van de door de Klant en/of Partner aangegeven advertentielocaties en advertentiefrequentie en/of advertentieduur.

Het voorgaande heeft ook te gelden wanneer de Klant en/of Partner wijzigingen aanbrengt of het hem toegekende account beheert c.q. aanpast.

2.6. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door Add-on.tv voorbehouden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van (verschillen in) beeldschermresoluties.

2.7. De Klant en/of Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van door deze op of via het netwerk en/of de beeldschermen van  Add-on.tv geplaatste en/of verspreide advertenties, mededelingen c.a. Add-on.tv is op geen enkele wijze gehouden deze inhoud op juistheid of anderszins te controleren.

De Klant en/of Partner is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor in deze advertenties en/of mededelingen gebruikte logo’s, beeldmerken, foto’s en wat dies meer zij. De Klant en/of Partner dient zich steeds te vergewissen dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs- of merkenrechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Van deze verplichting is de Klant en/of Partner niet ontslagen indien Add-on.tv in opdracht van de Klant en/of Partner de advertentie of mededeling ontwerpt of dienaangaande adviseert.

2.8. Indien Add-on.tv blijkt dat er met een door de Klant en/of Partner op of via het netwerk en/of de beeldschermen van Add-on.tv geplaatste en/of verspreide advertentie of mededeling (mogelijk) een inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendom) recht van een derde, heeft Add-on.tv het recht de advertentie of mededeling van genoemd netwerk geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder dat Add-on.tv daarvoor enige (schade) vergoeding of tegemoetkoming verschuldigd is.

De Klant en/of Partner vrijwaart Add-on.tv volledig en onvoorwaardelijk voor elke vordering die door een derde jegens Add-on.tv wordt gesteld, alsmede voor alle kosten die daarmee verband houden, als gevolg van een (mogelijke) inbreuk op rechten van derden in een door de Klant en/of Partner via genoemd netwerk verspreidde advertentie of mededeling.

Artikel 3  Advertenties en advertentieruimte

3.1. De Overeenkomst tussen de Klant en Add-on.tv strekt tot het door Add-on.tv in opdracht en voor rekening van de Klant plaatsen van een advertentie en/of mededeling op het door Add-on.tv onderhouden netwerk van beeldschermen in openbare of semi openbare ruimten.

3.2. De Klant geeft aan Add-on.tv via de daartoe beschikbare website aan welke advertentie en/of mededeling geplaatst dient te worden, waar deze getoond dient te worden en in welke periode c.q. voor welke duur. De Klant is de daarvoor overeengekomen prijs verschuldigd, ook wanneer hij besluit de advertentie of mededeling eerder terug te trekken.

Artikel 4  Partners

4.1. De Overeenkomst tussen de Partner en Add-on.tv strekt ertoe dat de Partner aan Add-on.tv, tegen daarbij overeengekomen voorwaarden, de mogelijkheid biedt om langs digitale weg op een beeldscherm binnen de aan de Partner toebehorende of bij deze in gebruik zijnde ruimte, advertenties van derden te plaatsen. De daartoe noodzakelijke voorzieningen zoals wifi of andersoortige internetverbinding, elektriciteit, etc. dienen door de Partner voor diens rekening en risico beschikbaar gesteld en gehouden te worden. De Partner staat Add-on.tv kosteloos toe de verder noodzakelijke voorzieningen ter plaatse te treffen.

4.2. Tussen Add-on.tv en de Partner kan overeengekomen worden dat in dezen gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm dat aan de Partner toebehoort, dan wel dat Add-on.tv een beeldscherm plaatst. In dat laatste geval blijft het beeldscherm volledig eigendom van Add-on.tv. Hetzelfde geldt voor alle toebehoren die door Add-on.tv worden geplaatst of geïnstalleerd. Add-on.tv is te allen tijde gerechtigd deze zaken terug te nemen, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

4.3. De Partner is gehouden om het beeldscherm voor het onder 4.1. genoemde doel beschikbaar te houden. Elke storing daarin dient vermeden te worden en zo deze zich voordoet zo spoedig mogelijk door de Partner opgeheven te worden. Indien het beeldscherm defect is dient te Partner dit onverwijld aan Add-on.tv schriftelijk te melden. Een aan de Partner toebehorend beeldscherm dient onverwijld op diens kosten en voor diens rekening hersteld of vervangen te worden.

4.4. De Partner dient het beeldscherm enkel te gebruiken ten behoeve van de advertenties en/of mededelingen die daar door Add-on.tv op geplaatst worden, tenzij tevoren anders is overeengekomen. Gedurende de openingstijden of de tijden dat de ruimte(s) van de Partner toegankelijk is voor publiek of derden, dient het beeldscherm steeds voor deze functie in gebruik en operationeel te zijn. Het is niet toegestaan de locatie van het beeldscherm te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Add-on.tv.

Indien er enig beletsel optreedt in het gebruik van het beeldscherm voor het beoogde doel dat niet meteen kan worden verholpen door de Partner, dient deze Add-on.tv daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4.5. Wanneer er tussen de Partner en Add-on.tv is overeengekomen dat het beeldscherm naast voor het onder 4.1. genoemde gebruik ook voor andere doeleinden gebruikt mag worden, dan zal de Partner ervoor zorgen dat het onder 4.1. genoemde gebruik enkel voor die doeleinden onderbroken wordt en ook alleen gedurende het daarbij behorende gebruik. Na afloop daarvan wordt het advertentieprogramma onmiddellijk hervat.

4.6. De Partner dient het beeldscherm en de toebehoren, ook wanneer deze eigendom zijn van Add-on.tv, als een goed huisvader te beheren, schade, verlies en/of diefstal zoveel als mogelijk te voorkomen en deze zaken op adequate wijze te verzekeren. De Partner is jegens Add-on.tv aansprakelijk voor elke beschadiging, verlies en of diefstal aan beeldscherm en/of overige apparatuur die aan Add-on.tv toebehoort, behoudens normale slijtage.

4.7. Indien en voor zover de Partner tevens zelf van het door Add-on.tv onderhouden netwerk of een deel daarvan gebruik maakt om mededelingen of advertenties te plaatsen, al dan niet beperkt tot het beeldscherm dat zich in diens ruimte bevindt, is hetgeen in deze Voorwaarden ten aanzien van de Klant is bepaald van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5  Prijzen

5. Alle door Add-on.tv genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen (zoals verwijderings­bijdragen en milieuheffingen) en belastingen.

Artikel 6  Betalingen

6.1. De betaling van facturen van Add-on.tv zal dienen te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail of via de daartoe gehanteerde website anders is overeengekomen.
De betaling – tenzij door Add-on.tv anders aangegeven op de factuur – dient te geschieden in Nederland, en wel op een door Add-on.tv aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

6.2. De Klant kan zich jegens Add-on.tv niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten.

6.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

6.4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Add-on.tv gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

6.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervol­gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zo­als omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door Add-on.tv gemaakte buitengerech­telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

6.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de Klant in geval van faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestel­ling van de Klant, zonder dat een ingebrekestel­ling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Add-on.tv gesloten Overeen­komsten nakomt.

6.8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Add-on.tv ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schor­ten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbin­den, onverminderd het recht van Add-on.tv tot het vorderen van volledige schadevergoeding

Artikel 7  Levertijden, levering in gedeelten en uitval van advertentieruimte

7.1. De door Add-on.tv opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Add-on.tv, kan de Klant en/of Partner bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant en/of Partner Add-on.tv schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke­stelling dient de Klant en/of Partner Add-on.tv een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

7.3. De Consument dient Add-on.tv bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing.

7.4. De levertijd begint op de dag waarop door de Klant en/of Partner een schriftelijke bevestiging/bevestiging per e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van Add-on.tv is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant en/of Partner heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die deze eerst tot stand moeten/moet brengen.

Wanneer de overeenkomst het beschikbaar stellen van advertentieruimte of het plaatsen van een advertentie en/of mededeling inhoudt, begint de levertijd te lopen op het moment dat de Klant en/of Partner de advertentie geheel en deugdelijk aan Add-on.tv heeft aangeleverd via de door deze daartoe onderhouden website.

7.5. Add-on.tv is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen gele­verd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant en/of Partner wordt daarvan schriftelijk/per e-mail door Add-on.tv in kennis ge­steld. Hetzelfde geldt ten aanzien van advertentie en/of mededelingen.

Artikel 8  Klachtplicht

8.1. De Klant en/of Partner is verplicht de door Add-on.tv geplaatste mededelingen en/of advertentie onmiddellijk na plaatsing op juistheid te controleren.

8.2. Een door haar geconstateerde of veronderstelde tekortkoming aan de zijde van Add-on.tv dient door de Klant en/of Partner onverwijld, doch in elk geval binnen een redelijke termijn aan Add-on.tv schriftelijk kenbaar te maken. Eventuele klachten over de vormgeving of inhoud van de mededeling en/of advertentie of die welke anderszins de verschijningsvorm daarvan betreffen dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na plaatsing gemeld te worden zulks op straffe van verval van rechten. Niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht werkdagen nadat een en ander door de Klant en/of Partner redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden of geconstateerd werd door de Klant en/of Partner schriftelijk/per e-mail aan Add-on.tv te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten.

8.2. De Klant en/of Partner zal Add-on.tv alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het Add-on.tv in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren.

8.3. Klachten geven de Klant en/of Partner niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening met een mogelijke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten indien en voor zover de Consument voldoet aan de in de wet aan een beroep op opschorting of verrekening gestelde eisen.

Artikel 9  Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

9.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroor­zaakt door een aan Add-on.tv toere­kenbaar tekortkomen in de nako­ming van de Overeenkomst, is de aan­sprakelijkheid van Add-on.tv, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal twee keer de overeengekomen prijs van de door Add-on.tv verkochte en geleverde zaken c.q. advertentieruimte (exclusief BTW) zulks met een maximum van € 750,00 (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst met de Klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor die periode, zulks met een maximum van één jaar.

9.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Add-on.tv, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

9.3. Indien de rechter mocht oordelen dat Add-on.tv geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Add-on.tv voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Add-on.tv voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van € 2.500,00.

9.4. De aansprakelijkheid van Add-on.tv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Klant en/of Partner Add-on.tv onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Add-on.tv ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Add-on.tv in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.

9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e-mail bij Add-on.tv meldt.

Artikel 10  Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

10.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Add-on.tv, kan Add-on.tv onder meer niet worden toegere­kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Add-on.tv of buiten de risico­sfeer van Add-on.tv vallen. Oorza­ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oor­log, oorlogs­gevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, water­schade, overstroming, werkstaking, be­drijfsbezet­ting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, over­heid­smaatre­gelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektrici­teit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, staking van medewerking door derden van wie Add-on.tv voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.

10.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant en/of Partner is Add-on.tv bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11  Wijziging voorwaarden

11.1. Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Add-on.tv aan de Klant en/of Partner worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

11.2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 12  Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 13  Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 14 en 15 Verkoop op afstand met Consumenten

Herroepingsrecht

14.1. Bij de koop van zaken per telefoon, fax, e-mail of via de webshop van Add-on.tv heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument, althans op het moment dat de opdrachtbevestiging door de Consument wordt ontvangen.

14.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. De Consument zal de zaken uitsluitend uitpakken of gebruiken indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren in de originele staat en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Add-on.tv retourneren, conform de door Add-on.tv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

14.3. De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Add-on.tv aangegeven methode.

Kosten in geval van herroeping/terugbetaling

15.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

15.2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Add-on.tv dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat terug ontvangen zijn door Add-on.tv.

Uitsluiting herroepingsrecht

15.3. Add-on.tv sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die door Add-on.tv op verzoek van de Consument zijn ontworpen en/of geproduceerd en tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (waaronder maatvoering, kleur en/of voorzien van klantspecifieke informatie). Hieronder zijn advertenties uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 16  Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Add-on.tv is Neder­lands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt voor zover deze van toepassing is uitgesloten.

16.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Add-on.tv en de Klant en/of Partner mochten ontstaan is uitsluitend de voor de vestigingsplaats van Add-on.tv bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.